Obchodný register Slovenskej republiky www.orsk.sk
Prehľad obchodných registrov štátov Európy www.rba.co.uk/sources/registers.htm
Úradný vestník Európskej únie www.eur-lex.europa.eu/sk/
Živnostenský register Slovenskej republiky www.zrsr.sk
Daňová správa Slovenskej republiky www.drsr.sk
Česká daňová správa www.cds.mfcr.cz
Národná banka Slovenska www.nbs.sk
Ministerstvo financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky www.justice.gov.sk
Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa www.vszp.sk
Dôvera zdravotná poisťovňa www.dovera.sk
Union zdravotná poisťovňa www.unionzp.sk
Slovenská komora audítorov www.skau.sk
Slovenská komora daňových poradcov www.skdp.sk
Slovenská komora certifikovaných poradcov www.skcu.sk